Medicinski fakultet u Splitu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu osnovan je 26. ožujka 1997. godine odlukom Upravnoga vijeća Sveučilišta u Splitu. Tom osamostaljenju 1997. godine prethodilo je 5 bezuspješnih pokušaja da se u Splitu uspostavi medicinski fakultet. Fakultet je smješten na južnoj strani grada Splita pri lokalitetu Križine u samoj blizini KBC-a Križine (bivše vojne bolnice). Kompleks zgrada Fakulteta smješten je u blizini Sveučilišnog kampusa.

Jedno vrijeme su pri Medicinskom fakultetu Split održavani i stručni zdravstveni studiji, koji su se 2011. godine odvojili u posebni dio Sveučilišta u Splitu, ali još uvijek dijelom ovise o Medicinskom fakultetu Split. Danas u okviru Fakulteta imamo studij Medicine, studij Medicine na engleskom jeziku, studij Dentalne medicine te studij Farmacije koji je u suradnji sa Kemijsko- tehnološkim fakultetom Split. Pri Fakultetu također postoje i aktivno rade 3 doktorska studija. Na Fakultetu djeluju Hrvatski centar za globalno zdravlje, Hrvatski ogranak talijanskoga Cochrane centra i Hrvatski centar za registraciju kliničkih pokusa. Na Fakultetu se nalazi sjedište elektroničkog izdanja međunarodnog časopisa Croatian Medical Journal. Detalji o određenim studijima postoje na mrežnim stranicama našeg fakulteta.

Od studentskih organizacija i odjeljenja na fakultetu trenutno djeluju samo Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska CroMSIC – IFMSA (Croatian Medical Student’s International Committee – International Federation of Medical Students’ Associations) i Studentski Zbor koji je kao takav studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja te organizira i sudjeluje u raznim aktivnostima.

www.mefst.hr